لیست حمایت کنندگان پروژۀ دریای سخن

# نام و نام خانوادگی مبلغ(تومان)
1امین تاکی100,000
2ناشناس100,000
3ناشناس10,000
4ناشناس20,000
5رضا محمدی50,000
6ژاله یوسفی100,000
7فرشاد حیدری30,000
8دانیال کرمی60,000
9زهرا خادم120,000

من هم حمایت می‌کنم