لیست حمایت کنندگان پروژۀ دریای سخن

# نام و نام خانوادگی مبلغ(تومان)
1رضا محمدی50,000
2ژاله یوسفی100,000
3فرشاد حیدری30,000
4دانیال کرمی60,000
5زهرا خادم120,000

من هم حمایت می‌کنم