آب پز

(پَ)(اِمر.)آنچه که در آب ساده و بی - روغن پخته شده باشد.