آب دهان

(دَ) (ص مر.) دهن لق، کسی که راز نگه دار نیست.