یکه تاز

(~.) (ص فا.) بی نظیر، بی مانند، سوارِ بی همتا.